Wydarzenia

Wydarzenia 13 grudnia 2017 wyświetleń: 2116

GRUPA EWANGELIZACYJNA

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY  W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

RS

ZAPRASZAMY do wspólnej modlitwy za NASZĄ OJCZYZNĘ - POLSKĘ
każdego  12. dnia miesiąca
o godz. 18 00


Z MARYJĄ JUTRZENKĄ NOWEJ EWANGELIZACJI MODLIMY SIĘ O POLSKĘ WIERNĄ BOGU, KRZYŻOWI I EWANGELII
W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


Litania Narodu Polskiego

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, – Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie. 
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie. 
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie. 
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami. 
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami. 
O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami. 
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami. 
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami. 
Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami. 
Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami. 
Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami. 
Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami. 
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami. 
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami. 
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami. 
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami. 
Święty Andrzeju Świeradzie, i Benedykcie, módlcie się za nami. 
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami. 
Święty Brunonie z Querfurtu, Apostole ziem polskich, módl się za nami. 
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami. 
Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami. 
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami. 
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami. 
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami. 
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami. 
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami. 
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami. 
Błogosławiony Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami. 
Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami. 
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, módl się za nami. 
Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami. 
Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami. 
Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami. 
Błogosławiona Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami. 
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami (Męczennikami sandomierskimi) , módlcie się za nami. 
Błogosławiony Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami. 
Błogosławiony Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami. 
Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami. 
Święta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami. 
Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie. 
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie. 
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie. 
Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie. 
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie. 
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie. 
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie. 
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie. 
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie. 
Winy królów naszych, przebacz, o Panie. 
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie. 
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie. 
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie. 
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie. 
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie. 
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie. 
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie. 
Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie. 
Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie. 
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie. 
Płacz matek i żon, usłysz, o Panie. 
Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie. 
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie. 
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie. 
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie. 
Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie. 
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie. 
Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie. 
Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie. 
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie. 
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie. 
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie. 
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie. 
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie. 
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie. 
Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie. 
Przez Bogurodzicę, Ojca świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie. 
Przez Najświętsze Życie twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie. 
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie. 
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o panie. 
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie. 
Przez Ducha Świętego Zesłanie, „ducha dobrego” daj nam, o Panie. 
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj o Panie. 
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie. 
Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie. 
Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie. 
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe nie opuszczaj nas, o Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnomyślnością i pokojem. W: Amen.

ANTYFONA
W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskaną wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny. 
Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę (Ks. Piotra Skargi).
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa do Najświętszej Maryji Panny Królowej Polski
Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych – a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu – zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy.

 

Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.

SR

aktualizowano: 2020-04-02
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: